Loading data...

Oluline teave

Järgneval veebilehel olev teave on mõeldud üksnes taustainfo andmiseks TextMagic AS-i ja selle aktsiate avaliku pakkumise kohta. Tegemist ei ole soovituse ega üleskutsega osta või märkida TextMagic AS-i aktsiaid.

TextMagic AS-i aktsiate avalik pakkumine viiakse läbi üksnes Eestis. TextMagic AS ei ole astunud ega astu ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või ettevõtte kirjelduse registreerimiseks või ettevõtte kirjelduse või aktsiate levitamise lubamiseks üheski teises jurisdiktsioonis peale Eesti. Järgneval veebilehel olev teave ei ole suunatud ühelegi isikule väljaspool Eestit. Sellele ei tohi omada juurdepääsu isikud jurisdiktsioonist, kus sellise informatsiooni levitamine võib olla ebaseaduslik (kas põhimõtteliselt või põhjusel, et TextMagic AS-i aktsiad, nende pakkumine ja/või TextMagic AS-i ettevõtte kirjeldus ei ole asjaomases jurisdiktsioonis registreeritud või lubatud).

Isikud, kes mainitud teavet loevad ning kellele kohaldub mõne muu jurisdiktsiooni (mitte Eesti) õigus, peavad tegema endale selgeks kõik kohalduvad piirangud ja nõuded ja neid järgima. Sellise kohustuse eiramine võib kujutada endast asjaomase jurisdiktsiooni väärtpaberiregulatsiooni rikkumist. Niivõrd, kuivõrd see on kohalduva õigusega lubatud, loobub TextMagic AS käesolevaga mis tahes vastutusest ja kohustustest, mis kaasnevad selliste piirangute mis tahes rikkumisega.

Enne kui potentsiaalne investor teeb investeerimisotsuse (kas märkida TextMagic AS-i aktsiaid või mitte), kohustub ta läbi lugema TextMagic AS-i ametliku ettevõtte kirjelduse.

Kui teete allpool valiku „Kinnitan“, siis kinnitate, et olete eespool toodud tingimused läbi lugenud, kohustuste neid järgima ning et Te ei ole ühegi muu jurisdiktsiooni resident peale Eesti, ei asu üheski teises jurisdiktsioonis ning olete isik, kellel on kohalduva õiguse kohaselt õigus pääseda ligi järgneval veebilehel olevale teabele.

Kui Te ei soovi sellist kinnitust anda, siis palume valida „Ei kinnita“. Sellisel juhul puudub Teil järgmistele veebilehtedele juurdepääsu õigus.